Новий Кодекс про банкрутство та його особливості для ТОВ

Andrii PopkoКоментарі (0)

Новий Кодекс про банкрутство21 жовтня поточного року набере чинності Кодекс України з процедур банкрутства, котрий було ухвалено Верховною Радою України 18 жовтня 2018 року. Новим Кодексом вводиться оновлена процедура ведення справ з банкрутства, натомість діючий Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  втрачає свою чинність.

Але у цьому дописі я би хотів зупинитися на особливостях цього Кодексу, котрі напряму пов’язані із функціонуванням товариств з обмеженою відповідальністю, адже нині в Україні найбільш розповсюдженою формою здійснення господарської діяльності є товариства з обмеженою відповідальністю, тож доцільним буде проаналізувати, як новий Кодекс може вплинути на ведення їхньої діяльності.

Відповідальність посадових осіб та стейкхолдерів

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Процедура банкрутства зазвичай є результатом недбалого виконання своїх обов’язків посадовими особами товариства, що призвело до відсутності можливостей погасити борги товариства перед кредиторами. Утім усю повноту відповідальності за фінансову неспроможність товариства несуть звичайно ж разом із посадовими особами та формальними учасниками товариства й кінцеві бенефіціари товариства. 

Відповіддно до п.2 ст. 4 Кодексу у разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов’язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника – юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями

Відповідно до ч.5 ст. 34 Кодексу керівник боржника несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів в тому випадку, якщо він своєчасно не повідомив про неплатоспроможність підприємства.

Частина 3 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набрав чинності 17 червня 2018 року (далі – Закон) встановляє обов’язок виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю скликати загальні збори учасників, якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року.

Тобто цитована норма Закону закріплює для товариств з обмеженою відповідальністю ще один інструмент упередження настання банкрутства – провадження виконавчим органом товариства відповідно до положень статуту періодичного фінансового аудиту задля можливості зреагувати у випадку передбачуваного настання передумов банкрутства.

Таким чином, виконавчий орган товариства у відповідності до норм Закону та нового Кодексу несе субсидіарну відповідальність за свої дії чи бездіяльність, що призвели до банкрутства. Адже у разі своєчасного скликання загальних зборів за умов, визначених ч. 3 ст. 31 Закону, це може надати учасникам (учаснику) товариства можливість запровадити план дій щодо реструктуризації боргів, проведення перекредитування, узгодження з кредиторами відтермінування сплат та/або графіку платежів, реорганізації товариства, штатних змін тощо у відповідності до ст.. 4 Кодексу. 

Визнання недійсними правочинів боржника 

Кодексом не лише впроваджуються відповідні положення стосовно відповідальності посадових осіб, а й закріплено можливість визнання недійсними правочинів боржника згідно зі ст. 42 Кодексу. Зокрема, стаття передбачає, що правочини боржника, які були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони нанесли збитки для боржника або кредиторів. 

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» впровадив у практику застосування до товариств таких термінів, як афілійовані особи, правочини із заінтересованістю та значні правочини, а відтепер Кодекс деталізує негативні наслідки виконання/невиконання таких правочинів. 

Однак! 

Хочу закцентувати Вашу увагу на тому, що норми Кодексу та Закону у визначенні значних правочинів різняться. 

Так термін значного правочину, наданий в Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» згідно зі ст..44 визначає такі правочини, як: «правочини, у яких вартість майна, робіт або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу».

В той же час терміном значних правочинів відповідно до Кодексу встановлено наступне: «правочини щодо майна (робіт, послуг), ринкова вартість яких на день вчинення правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності».

Тому від 21 жовтня арбітражний керуючий, ліквідатор в питаннях визнання певних правочинів недійсними визначатиме ринкову вартість предметів/об’єктів правочину у відношенні до всієї вартості активів боржника, а вищий орган товариства при наданні згоди на вчинення значних правочинів продовжує оцінювати вартість чистих активів товариства.

Новий Кодекс, власне, як й будь-який нормативно-правовий акт має свої вади та переваги, але в цілому я позитивно оцінюю його запровадження. Маю надію, що його застосування посприяє значному спрощенню та пришвидшенню процедур банкрутства, що у свою чергу відобразиться в позитивний бік на сприйнятті української економіки з боку іноземних інвесторів.

Power. Loyalty. Professionals. 

***

***

Picture by Wes Hicks

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: