Назва, статут, реєстрація Товариства

Andrii PopkoКоментарі (0)

Найменування і назва товаристваНайменування юридичної особи має обов’язково складатися з організаційно-правової форми та власної назви.

Організаційно-правова форма зазначається відповідно до класифікатора організаційних форм, наприклад Товариство з Обмеженою Відповідальністю (ТОВ).

Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, а також повне і скорочене найменування іноземними мовами.

В найменуванні юридичної особи можна використовувати: розділові знаки, символи та цифри.

Законом, зокрема, заборонено використовувати у найменуванні товариств:

  • повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
  • символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”;
  • інші терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Власна назва юридичної особи може складатися безпосередньо з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення. Власна назва товариства пишеться після організаційно-правової форми та береться у лапки.

Найменування товариства не може бути тотожним найменуванню іншого товариства, натомість назва – може. Наприклад, допускаються наступні найменування товариств різних організаційних форм, але з одноковою назвою: ТОВ “АБВ”, ПП “АБВ”, ГО “АБВ”.

Тому перш ніж створювати товариство з обмеженою відповідальністю з обраною Вами назвою, варто перевірити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, чи не існує зареєстрованого товариства з обмеженою відповідальністю з тотожним найменуванням.

Який статут обрати: модельний або індивідуальний ? 

На сьогодні в Україні при створенні товариства з обмеженою відповідальністю засновник або засновники мають право обрати за яким статутом буде здійснювати діяльність товариство. Товариство може діяти на підставі модельного статуту або на підставі індивідуального статуту.

Модельний статут – це установчий документ товариства з обмеженою відповідальністю, який має типову форму, що затверджена Кабінетом Міністрів України. Основною передумовою для використання товариством модельного статуту у своїй діяльності, зокрема, є заснування товариства одним засновником.

Перевагою його використання є те, що при внесенні будь-яких змін до відомостей про підприємство, наприклад, назва, місцезнаходження, види діяльності, склад учасників тощо, немає необхідності в підписанні нової редакції статуту.

Недоліком модельного статуту є його типова форма та неможливість додаткової регламентації корпоративних відносин між учасниками. Зокрема, неможливо:

  • зазначити в статуті положення щодо повноважень директора (наприклад, вчинення правочинів на значні суми, порядок прийняття рішень органами управління, визначення кворуму загальних зборів тощо);
  • змінити положення модельного статуту товариства, що до компетенції загальних зборів товариства належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

При обранні модельного статуту товариству слід пам’ятати, що повноваження директора у договорах, актах та довіреностях, укладених товариством, будуть мати типову форму, а саме із зазначенням фрази «в особі директора, що діє на підставі Положення». В більшості випадків саме Положення державні реєстратори не вимагають, проте його варто розробити та затвердити, тому що воно буде потрібне при здійсненні подальшої господарської діяльності товариства.

Товариства, які обрали модельний статут, в будь який час можуть затвердити індивідуальний статут та перейти на нього. Плата за зміну відомостей про установчий документ не справляється.

Отже, за наявності декількох учасників та бажанні більш детально врегулювати питання виходу учасників, передачі часток, проведення зборів, формування виконавчих органів або інших питань, не варто застосовувати модельний статут. В такому випадку слід віддати перевагу індивідуальному статуту, затвердженому учасниками.

Статут підписується учасниками товариства, які голосували за рішення про затвердження першої редакції статуту чи про внесення змін до статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально. У разі внесення змін до статуту товариства загальними зборами учасників товариства приймається рішення про прийняття нової редакції статуту.

Реєстрація товариства. До кого краще звертатися: нотаріус або державний Реєстратор ?

На сьогодні в України можна зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, звернувшись при цьому до нотаріуса або до державного реєстратора при районних, міських та міськрайонних Центрах надання адміністративних послуг.

Які ж відмінності між Нотаріусом та державним Реєстратором?

Нотаріус – це така сама уповноважена державою фізична особа на здійснення реєстраційних дій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, проте на відміну від державного Реєстратора одержує плату за надання послуг правового та технічного характеру (порядку 1750грн або 60Евро за саму реєстрацію товариства).

Звертаючись до Нотаріуса з питанням щодо державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю вам не потрібно довго чекати у черзі, Ви можете попередньо домовитись про день та час прийому напередодні, лише зателефонувавши при цьому, що у випадку з державним Реєстратором зробити неможливо, адже прийом у нього здійснюється у порядку електронної черги безпосередньо в адміністративній будівлі.

При нагальній потребі отримання інформації про зареєстрований код ЄДРПОУ товариства нотаріус може повідомити вам таку інформацію вже через декілька годин після подання документів на реєстрацію.

Нотаріус у разі помилок в документах або їхньої неналежності негайно вкаже на це та запропонує внести необхідні зміни або переробити.  При зверненні ж до державного Реєстратора Ви маєте усвідомлювати ймовірність відмови у реєстрації, адже дії, що вчиняє державний Реєстратор, є геть заформалізованими, більше того, рівень освіченості державних Реєстраторів іноді є доволі низьким.

Утім, як я вже зазначав, головною перевагою звернення до державного Реєстратора, є те, що державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю є безкоштовною, адже фінансове забезпечення державних Реєстраторів здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: